Các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí giao dịch không được coi là chi phí hợp lý đúng ko?

--------tra loi-----------
Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới (không bao gồm hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá); chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá .0% tổng số chi được trừ. Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 0. tháng 0. năm .00. là phần chi vượt quá .5% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập;

Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định trên đây; đối với hoạt động thương mại không bao gồm giá mua hàng hoá bán ra.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt