Phương thức ghi sổ là gì ?

Cho hỏi phương thức ghi sổ trong thanh toán quốc tế là gì ?

--------tra loi-----------
Phương thức ghi sổ - Open account là phương thức thanh toán , trong đó nhà xuất khẩu sau khi hoàn thành giao hàng thì ghi Nợ tài khoản cho bên nhập khẩu vào . cuốn sổ theo dõi và việc thanh toán các khoản nợ này được thực hiện thông thường theo định kỷ như đã thỏa thuận.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt