iphone 3g restore loi 1002

Help restore ipad 2 loi 1 ...

Trao đổi công nghệ - so dt teen cave... - 06.02.2012 - 14:12

Restore bi loi 2009 ...

Trao đổi công nghệ - ban evn - 26.09.2010 - 18:34

Can giup fix loi 1015 ,khi restore thi bao loi 1015 ...

Trao đổi công nghệ - can ban exciter 2007 - 02.11.2011 - 15:44

Iphone 3g restore báo lỗi 1002 ...

Trao đổi công nghệ - dia chi cac - 30.08.2009 - 13:37

Chủ đề iphone 3g bb 6.15.00 khi restore bi loi 1015 20/08 ...

Trao đổi công nghệ - khu cong nghe - 20.08.2011 - 20:21

Chủ đề giúp mình với restore iphone 3g bị đứng ở đoạn quot;restoring iphone fw" 17/08 ...

Trao đổi công nghệ - vo lung cho - 17.08.2011 - 15:41

Iphone 3g bi lỗi 1002 không restore được ...

Trao đổi công nghệ - hcm hagatini khuay - 30.08.2009 - 13:32

Vuot qua loi 1600 khi restore fw 3.1.2 cho iphone 3g lock ...

Trao đổi công nghệ - trung tam unlock - 09.06.2010 - 00:54

Co ai giup dum em con iphone 3g cua e ko ...

Trao đổi công nghệ - Dealim Daystar 125cc - 23.11.2011 - 09:56

Lỗi 2005 khi restore 3g lock pro nào biết xin chỉ giáo 03/07 ...

Trao đổi công nghệ - them truong dh - 03.07.2011 - 10:29