En.7.....:ban long chim heu lam bang go chac !

minh cấn bán một lồng vuông chao mào hếu , còn mới làm bằng gổ chắc , có chạm hình mai lan cúc trúc ,rộng .0 cm cao 65 cm còn mới , bạn nào ở quy nhơn bình định có nhu cầu gọi số 0.655..6... gặp đăng

<a href="/raovat?url=http://s.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../?action=view&amp;current=IMG_.65..jpg" target="_blank"><img src="http://i.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../IMG_.65..jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="/raovat?url=http://s.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../?action=view&amp;current=IMG_.65..jpg" target="_blank"><img src="http://i.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../IMG_.65..jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="/raovat?url=http://s.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../?action=view&amp;current=IMG_.65..jpg" target="_blank"><img src="http://i.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../IMG_.65..jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="/raovat?url=http://s.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../?action=view&amp;current=IMG_.650.jpg" target="_blank"><img src="http://i.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../IMG_.650.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="/raovat?url=http://s.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../?action=view&amp;current=IMG_.6...jpg" target="_blank"><img src="http://i.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../IMG_.6...jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="/raovat?url=http://s.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../?action=view&amp;current=IMG_.6...jpg" target="_blank"><img src="http://i.0.5.photobucket.com/albums/j.../haidang....../IMG_.6...jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

lồng đang ở tây sơn bình định

Expired
Signature: later