En6506.6.:Ban xe taxi Spach doi .00., xe mot lai nen rat giu xe

MBRV - Ban O to, Ha-Noi, Bán xe taxi Spach đời .00., xe một lái nên rất giữxe, có chốt ở bến xe, vì cần tiền nên bán giá .00tr. Tel. 0.66........ Tel. 0.66.......
T i n G o c

Expired
Signature: later